Výklad výrazů z motýlího života

Při prohlížení různých atlasů a internetových stránek zabývajícími se motýly jsem narazil na řadu cizích výrazů či slovních spojení, které mi nebyly zcela jasné, nebo kterým jsem vůbec nerozumněl. Proto jsem si sám, za pomocí různých výkladových slovníků, encyklopedií tištěných i internetových, vyhledal či z různých zdrojů sestavil definice jednotlivých výrazů a ty jsem uspořádal do takového malého motýlího výrazového slovníku. Předpokládám, že budou k užitku i ostatním obdivovatelům motýlí krásy. Pokud najdete v tomto minislovníčku nějakou chybičku či nepřesnost, tak mi, prosím, dejte vědět na adrese 213@213.cz , abych ji mohl opravit.

Abdomen
Zadeček motýla sestavující se vývojově z 10 článků (viditelných je jich 7 či 8)
Abundance
Počet jedinců téhož druhu na určité plošné či objemové jednotce
Abundismus
Ve světlém zbarvení motýla se nově objevují tmavé nebo černé kresby
Aestivace imág
Období letního klidu, tzv. letní spánek dospělců (např. žluťásek řešetlákový)
Afidofágní
Živočich (housenka) živící se výhradně mšicemi
Agregovat
Spojovat
Agrocenóza
Vzájemně interagující (ovlivňující se) komplex mnoha populací mnoha organismů
Albinismus
Výsledek depigmentace motýla, vznik světlého zbarvení nedostatkem pigmentu nebo chromozonů potřebných pro tvorbu barviva (např. okáč luční)
Aluvium řeky
Území povodňových nánosů a usazenin s půdními typy
Analis (A)
Anální žilka motýlího křídla A1, A2 a A3
Antenna
Tykadla
Antropogenní stanoviště
Uloženiny (haldy, skládky, náspy, navážky apod.)
Apodní forma
Živočich nemá končetiny, je beznohý (např. samice vakonošovitých motýlů)
Aposematické zbarvení
Výstražné zbarvení varující predátora před nestravitelností, nechutností či toxicitou (např. housenka otakárka fenyklového či vřetenušky)
Apterní forma
Forma motýla s úplně zakrnělými křídly (apterie primární) nebo křídla ztracena v průběhu vývoje (apterie sekundární), např. samice vakonošovitých
Atlantomediteránní areál
Oblast od západní Evropy a západního Středomoří až ke střední Evropě
Autekologický výzkum druhu
Výzkum zkoumající vztahy jedinců určitého druhu k činitelům jejich životního prostředí
Autochtonní druh
Původní druh, který se vyskytuje na daném místě přirozeně (bez vlivu člověka) a obvykle již od konce doby ledové (před 10 tisíci lety)
Bazický podklad
Vyvřelé horniny chudé na oxid křemičitý
Biocenóza
Společenstvo organizmů obývající určitý prostor
Bionomie
Nauka o způsobu života živočichů (průběh vývojového cyklu živočišných druhů)
Caput
Hlava motýla
Costa (C)
Krajová žilka motýlího křídla splývající s jeho předním okrajem
Cteniculum
Skupina chloupků při zadním okraji předního křídla, která napomáhá spojení předních a zadních křídel při letu u hřebenokřídlých (frenátních)
Cubitus (Cu)
Loketní žilka motýlího křídla větvící se na Cu1 a Cu2
Denzita
Početnost jedinců jednoho druhu na ploše nebo v prostoru (populační hustota)
Diapauza
Zastavení vývoje zárodků v nepříznivém období, například přes zimu nebo v období sucha
Disjunktní areál
Přerušovaný areál
Diskoidální políčko (D)
Protáhlá oblast na křídlech motýla jdoucí od kořene křídla jež je ohraničena žilkami R (vřetenní) a Cu (loketní)
Disturbované území
Území s rozrušenou rostlinnou biomasou
Dormance
Souhrnné označení pro přechodné zastavení nabo omezení fyziologických procesů v živých organizmech. Jde o úsporu energie, která pomáhá organizmu přežít nepříznivé období. U živočichů se jedná především o hibernaci, diapauzu, kviescenci a estivaci.
Efemérní plevelový biotop
Plevelový biotop jednoletých rostlin s velmi krátkou vegetační dobou
Ekdysteroidní hormon
Steroidní hormon regulující hmyzí vývojové přeměny
Ekologická nika
Začlenění organizmu do struktury a funkce ekosystému
Ekoton
Hraniční část mezi dvěma biocenózami (např. okraj lesa, pobřeží)
Empodium
Štětina na chodidle motýla
Endemický druh
Druh, vyskytující se pouze na konkrétním, geograficky jasně vymezeném, izolovaném území (např. ostrově nebo pohoří). U nás například poddruh okáče menšího Erebia sudetica sudetica žijící na pohoří Hrubého Jeseníku.
Estivace
Omezení fyziologických procesů a fyzické aktivity živočichů v nepříznivém ročním období. Oproti hibernaci estivace nastává v horkém létě, kdy živočicha ohrožuje nedostatek vody.
Etologie
Nauka zabývající se životními projevy a chováním živočichů
Eurosibiřský areál
Oblast Evropy a severní části palearktického areálu (asijská část Ruska, část Kazachstánu) od Uralu k pohořím u Tichého oceánu
Extenzivní hospodaření
Hospodaření s použitím minimálních nebo žádných podpůrných prostředků (hnojiva, chemické prostředky, přetváření krajiny apod.), se šetrným přístupem k chovu hospodářských zvířat a s využíváním vlastností a krmivové základny obhospodařované oblasti
Fakultativně myrmekofilní
Dobrovolně žijící v určitém stádiu svého vývoje u mravenců (převážně housenky některých modrásků)
Fennoskandie
Skandinávie (území Norska a Švédska, Finská a Karelská jezerní plošina a poloostrov Kola) - oblast baltského štítu
Fenologie
Nauka o časovém průběhu základních životních projevů organizmů v souvislosti s ročním obdobím
Feromon
Chemická sloučenina sloužící ke komunikaci mezi jedinci v populaci (např. motýlů)
Flavonová barviva
Žlutá rostlinná barviva ze skupiny flavonoidů. Flavonoidy jsou deriváty fenylchromanu.
Frenulum
Hřebínek na výběžku z kostální žilky zadního křídla, který se zaklesává do skupiny chloupků tvořící tunel (zádržku) - retinaculum na spodní straně žilky R nebo Sc předního křídla a umožňuje tak spojení křídel za letu (většina motýlů)
Fytofágní
Živočich (housenka) živící se pouze rostlinami
Galeae
Vnější dásně motýla, které se u dokonalejších druhů přeměnily v sosák
Genetický drift
Zvláštní typ selekce založené na prosté náhodě při produkci potomstva, která nemá nic společného s vlastnostmi či projevy selektovaného znaku
Gonochorismus
Jednopohlavnost. Každý dospělý jedinec má jen jedno pohlaví (buď samčí nebo samičí).
Grafióza
Epidemická choroba, která působí zasychání, hnědnutí a svinování listů jilmů a posléze uhynutí stromů
Gregarické housenky
Housenky žijící pospolu (např. housenky babočky paví oko)
Gynandner
Jedinec s jednou polovinou těla samčí a s druhou samičí. Někdy se vzácně objevují prvotní, ale především druhotné pohlavní znaky asymetricky (mozaikově) rozmístěné na různých částech těla. Nejde však o hermafroditismus při němž má jedinec samčí i samičí pohlavní orgány v normální funkci. Zachována je funkce pouze jednoho z nich.
Habitus
Vnější vzhled jedince
Heliofilní areál
Areál plně osvětlený, nezastíněný (například vysokohorský)
Heliofilní druh
Druh aktivní zejména v období největšího slunečního svitu (např. jasoň červenooký)
Hibernakulum
Zimoviště - místo nebo úkryt, v němž živočichové přečkávají nepříznivé zimní období
Hibernace
Zimní spánek živočichů doprovázený značným poklesem tělesné teploty, srdečního tepu a omezením metabolizmu (např. babočka paví oko)
Hilltopping
Obsazování vrcholů kopců (např. otakárci)
Histolýza
Rozpuštění tkáně housenky po zakuklení
Holometabolní hmyz
Hmyz s proměnou dokonalou (např. motýli) mající ve svém vývojovém cyklu stadium kukly
Holarktický areál
Zoogeografická oblast zahrnující palearktickou a nearktickou oblast s tundrovou a tajgovou faunou
Humerální lalůček
Výrůstek na zadním křídle na místě brv (někdy bývá vyztužen i žilkou), který zapadá daleko pod přední křídlo a umožňuje tak spojení křídel za letu (u bourovcovitých a denních motýlů)
Chemický atraktant
Látka rostlinného nebo živočišného původu podmiňující orientovaný pohyb živočicha ke zdroji
Chetotaxe housenky
Uspořádání brv, štětin a chlupů na těle housenky
Chorion
Pevná schránka vajíčka motýlů chránící embryo před mechanickým poškozením a výkyvy počasí
Imágo
Dospělý jedinec hmyzu (motýl), který je schopen se rozmnožovat
Instar
Jednotlivá stadia housenek mezi svlékáním - obvykle 5 těchto stádií
Intenzivní hospodaření
Hospodaření s vysokou podporou vstupů (hnojiva, chemie, přetváření krajiny) za účelem maximálních výnosů
Intravilán města
Souhrnné označení pro zastavěné plochy měst, popřípadě pro zastavěné plochy a plochy určené k zástavbě
Iridoidy
Monoterpeny zpravidla s cyklopentanovým kruhem obsažené v rostlinách (jitroceli)
Irupce
Nepravidelné masové šíření druhu do nových oblastí při přemnožení populace
Jugum
Lalůček na zadním okraji předního křídla, který se zasunuje za kostální žilku na předním okraji zadního křídla a umožňuje tak spojení křídel za letu (chrostíkovníkovití, drobnokřídlíkovití a hrotnokřídlecovití)
Kosmopolitní druh
Druh rozšířený ve všech světadílech (např. babočka bodláková)
Kremaster
Výrůstek s přichycovacími háčky na posledním (10.) článku kukly sloužící k upevnění kukly k podkladu
Kryptické zbarvení
Krycí zbarvení
Kviescence
Přechod živočicha do stavu strnulosti. Trvá tak dlouho, jak dlouho působí nepříznivé podmínky. Nejčastěji je ovlivňována teplotou, řidčeji nepříznivou vlhkostí a může být kdykoliv přerušena a znovu obnovena.
Larvální exuvie
Svlečená pokožka členovců
Mandibula
Dolní čelist motýla
Media (M)
Střední (středová) žilka motýlího křídla větvící se na M1 až M3
Mediteránní areál
Podoblast palearktické oblasti kolem Středozemního moře (severní Afrika, jižní část Evropy a jihozápadní Asie až po Kaspické moře a Perský záliv) a Kanárské ostrovy
Melanismus
Všeobecné zesílení nebo zmnožení černé nebo tmavé kresby jako důsledek bohatší tvorby tmavých pigmentů motýla
Monocyklický druh
Druh mající pouze jednu generaci za rok (např. jasoň červenooký)
Mesothorax
Středohruď - prostřední část hrudi motýla s druhým párem nohou a prvním párem křídel
Metathorax
Zadohruď - zadní část hrudi motýla s třetím párem nohou a druhým párem křídel
Mezofilní louka
Louka se středními nároky na vlhkost, živiny, půdní reakci, kyslík
Mikropyle
Otvor v obalu vajíčka živočicha pro vstup spermie
Mimeze
Zbarvení motýla spolu s tvarem jeho těla napodobuje nejedlé předměty (kamínky, trus, suché větvičky či okraje listů)
Mimikry
Ochranné zbarvení napodobující jiný druh (např. nebezpečný)
Minovat v listech
Vyhlodávat v listech chodbovité dutinky, vyžírat palisádové pletivo mezi pokožkami listů
Monoandrická samice
Samice pářící se jednou za život
Monofág
Živočich živící se pouze jediným druhem potravy (jediná živná rostlina), potravní specialista (např. housenky modráska komonicového se živí pouze listy úročníku bolhoje, nebo housenky perleťovce mokřadního se živí rdesnem hadím kořenem). Nedovede se přeorientovat na jinou rostlinu a při nedostatku té své zahyne.
Monstrozit
Motýl s poškozeným křídlem vlivem zranění housenky, kukly či hormonální poruchou
Mortalita housenek
Úmrtnost housenek
Nanismus
Trpasličí forma druhu
Neuroendokrinní faktory
Adaptace na vlivy zevního prostředí
Nigrismus
Tmavnutí vlastní kresby motýla nebo se jeho původní tmavá kresba dále rozšiřuje
Nominotypický poddruh
První poznaný poddruh u druhu, u kterého bylo během doby popsáno více poddruhů. Označuje se jménem totožným se jménem druhovým. U nás se to týká například okáče menšího (Erebia sudetica sudetica Staudinger 1861).
Obligátně myrmekofilní
Nutně žijící v určitém stádiu svého vývoje u mravenců (převážně housenky některých modrásků - např. modrásek bahenní)
Ocelli
Jednoduchá očka motýla na temeni hlavy u některých primitivnějších skupin motýlů
Oculi
Velké klenuté složené oči motýla
Oligofág
Živočich živící se určitými, spíše příbuznými rostlinnými druhy
Oligotrofní louka
Louka s nedostatkem živných látek
Oreofytikum
Horské oblasti s převažující chladnomilnou květenou. Zahrnuje stupně montánní (hornatinný), supramontánní (středohorský, oreální, smrkový) a subalpínský (klečový).
Osmeterium
Vychlípitelná pachová žláza na hřbetní straně předohrudi některých housenek sloužící k zastrašení útočníka (např. u otakárka fenyklového)
Palearktický areál
Zoogeografická oblast zahrnující Evropu (včetně Islandu), Středomoří, severní Afriku (včetně Sahary a Kanárských ostrovů) a mírné pásmo Asie (bez indomalajské oblasti a jižního cípu Arabského poloostrova)
Paleotropický areál
Oblast tropů Starého světa (střední a jižní Afrika a jižní Asie)
Palpi labiales
Pysková makadla
Partenogeneze
Vývoj housenky z neoplozeného vajíčka. U motýlů k tomu dochází jen výjimečně (např. u některých vakonošů).
Patagium
Krční krytka motýla
Pers. com.
Osobní sdělení
Pohlavní dimorfismus
Obě pohlaví téhož živočišného druhu se liší tvarem těla, velikostí a zbarvením. Například samec hnědáska květelového je menší a hnědočerveně zbarvený, kdežto samice je mnohem větší a béžovočerně zbarvená.
Polyandrická samice
Samice pářící se vícekrát za život (např. samice běláska řepkového)
Polyfág
Živočich živící se různorodou potravou rostlinného či živočišného původu (např. housenka modráska krušinového)
Polyfenismus sezónní
Dospělci jarní generace se liší zbarvením od jedinců letní generace (např. babočka síťkovaná či modrásek štírovníkový)
Polykormon tavolníku
Jedinec tavolníku, který se sice manifestuje na různých místech jako samostatná rostlina, ale ve skutečnosti jí není (vyrůstá z jediného podzemního systému)
Polymorfismus
Určitý znak či vlastnost se může objevovat v několika variantách (např. různá zbarvení samic nebo housenek)
Polyvoltinní vývoj a chování
Organizmus vyvíjející se a rozmnožující se během jednoho roku v několika po sobě následujících generacích (např. modrásek štírovníkový či modrásek cizokrajný)
Pontomediteránní areál
Oblast zahrnující jihovýchodní Evropu (Dalmácii, Albánii, Řecko), Turecko, Krétu, Kypr, Malou Asii, jihozápadní Asii až po Kaspické moře a Perský záliv, pobřeží Libye a Egypta, Izrael, Libanon a Sýrii
Postcubitus (Pcu)
Postkubitální žilka motýlího křídla
Proboscis
Sosák motýla
Protandrický vývoj
Samčí pohlavní orgány dozrávají dříve než samičí
Prothorax
Předohruď - přední část hrudi motýla, která nese první pár nohou
Průmyslový (industriální) melanismus
Vývoj tmavých forem motýla následkem znečištění životního prostředí (např. lišaj borový na Ostravsku)
Pupa libera
Kukla volná (u chrostíkovníkovitých a drobnokřídlíkovitých)
Pupa obtecta
Kukla mumiová (pohyblivé jsou maximálně 3 články zadečku)
Pupa semilibera
Kukla napolovolná (zadeček s trny je celý pohyblivý)
Radius (R)
Vřetenní žilka motýlího křídla větvící se na R1 až R5
Recentně disturbovaná stanoviště
Nedávno (v současnosti) zničená (poškozená) stanoviště
Recentní populace
Současná populace
Receptivní samice
Samice přijímající pasivně vnější podněty
Refugium
Místo na kterém se zachoval druh rostliny nebo živočicha z předcházejícího období
Revitalizace
Obnovení, oživení
Ruderalizace
Zarůstání stanovišť výrazně ovlivněných lidskou činností a dále ponechaných vlastnímu vývoji, jako jsou rumiště, skládky, okraje cest, opuštěná sídla apod.
Ruderální biotop
Rumištní biotop (rostliny rostoucí na rumištích, okrajích cest a na opuštěných místech)
Ruderální rostliny
Rostliny rostoucí na rumištích, okrajích cest a opuštěných místech
Rufunismus
Namísto hnědého nebo černého pigmentu vzniká červené zbarvení motýla
Samice dispergují
Samice se rozptylují
Scutum
Štít na prostřední části (mesothorax) hrudi motýla
Sedentární dospělci
Dospělci usedlí, s menší pohybovou aktivitou
Solitérně žijící
Žijící osamoceně
Sphragis
Tuhý útvar (vak) vzniklý ze sekretu samčích pohlavních žláz znemožňující další oplodňování samice
Squamulae
Drobné šupinky na křídlech motýlů poskládané jako tašky na střeše
Stridulační orgán
Orgán pro vyluzování zvuku
Subcosta (Sc)
Příkrajní žilka motýlího křídla jdoucí přibližně rovnoběžně s jeho předním okrajem
Subxerotermní stanoviště
Stanoviště s teplomilnou vegetací (nejde však o primárně xerotermní stanoviště - pravé stepi)
Sukcese
Sled společenstev na určitém místě (zákonitý proces nahrazování jedné biocenózy druhou až do konečného stadia - klimaxu)
Tarsus
Chodidlo u housenky či motýla (našlapovací část končetiny)
Taxon
Skupina konkrétních (žijících nebo vymřelých) organizmů, které mají společné určité znaky (nejčastěji jsou příbuzné)
Tegula
Výrůstky kryjící kořen křídel motýla (hrudní krytka)
Temperátní Asie
Oblast zahrnující mírný pás severní polokoule (zde Asie) charakteristická teplým létem s dešti a mírnou zimou
Thorax
Hruď motýla skládající se ze tří částí: prothorax, mesothorax a metathorax
Termofytikum
Teplé oblasti státu dle fytogeografického členění České republiky (České termofytikum - od Doupovské pahorkatiny v Poohří až po východní Polabí a Panonské termofytikum - jižní Morava a Moravské úvaly)
Trofické nanismy
Trpasličí formy motýlů vzniklé vlivem nedostatku potravy či nekvalitní potravy při vývoji housenek
Typ (typus)
Jedinec (typový jedinec) kterého badatel vybere a podle něho popíše a pojmenuje daný druh motýla. Označuje se červenou etiketou.
Xerofilní ekologická rasa
Suchomilná ekologická rasa
Xerotermní biotop
Suchomilný a teplomilný biotop
Západopalearktický areál
Západní polovina palearktické oblasti (Evropa, severní Afrika a severní část Arabského poloostrova).
Zygota
Oplozená buňka, která se začne dále dělit

Poslední aktualizace: 30.11.2012